Pastoriestraat, Torhout

onder Aardewerk
Pastoriestraat, Torhout

Archeologienota Pastoriestraat, Torhout

In de zomer van 2017 heeft AardeWerk een booronderzoek en proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op de locatie van een toekomstige verkaveling langs de Pastoriestraat in Torhout.

Een vroeg- tot volmiddeleeuwse site in de onmiddellijke omgeving van Torhout is een uniek gegeven. Vervolgonderzoek kan een licht werpen op een periode – 10e en 11e eeuw – waarvoor geen historische bronnen gekend zijn.

Op basis van het proefsleuvenonderzoek is duidelijk dat binnen het projectgebied archeologisch erfgoed aanwezig is, dat bedreigd wordt door de geplande werken. De bodem ter hoogte van het projectgebied bestaat uit zand, met sporen van tertiaire klei en lokale uitlogingsvlekken. In de sleuven dagzomen elf archeologische sporen. De grote meerderheid van de sporen bevindt zich in het noordelijk deel van het projectgebied. Het gaat om grachten en kuilen. Mogelijk zijn hier bewoningssporen aangesneden. Uit de vulling van de sporen zijn scherven aardewerk verzameld die het geheel van de sporen dateren in de overgang van de vroege naar de volle middeleeuwen en de volle middeleeuwen (975 tot de 12e eeuw).
Verschillende sporen bevatten een sterk humeuze vulling. Natuurwetenschappelijk onderzoek van deze vulling kan een antwoord bieden op vragen over de functie van de site en de overlevingsstrategie van haar bewoners. Dwars door het projectgebied loopt een depressie, geïnterpreteerd als beekdal. Deze beek kan een grote rol gespeeld hebben bij de inplanting en voortzetting van de nederzetting: mogelijk diende deze als drinkwatervoorziening voor mens of dier. Mogelijk is de beek tijdens de landbouwontginning ten tijde van de middeleeuwse site in cultuur gebracht: omgeleid of gekanaliseerd.

Een vroeg- tot volmiddeleeuwse site in de onmiddellijke omgeving van Torhout is een uniek gegeven. Vervolgonderzoek kan een licht werpen op een periode – 10e en 11e eeuw – waarvoor geen historische bronnen gekend zijn. In de archeologienota lees je een overzicht van de gekende historische feiten en het uitgevoerde veldwerk.

 

 

Pastoriestraat, Torhout