Proefsleuven in Ramskapelle

onder Aardewerk
Proefsleuven in Ramskapelle

Proefonderzoek langs de Jonckheerestraat in Ramskapelle

In mei 2017 heeft Raakvlak een boor- en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd langs de Jonckheerestraat in Ramskapelle. Ramskappele was door zijn ligging en bodem één van de belangrijke productieplaatsen van bakstenen vanaf de late middeleeuwen.

Het landschappelijk bodemonderzoek onthult een zeer uniforme ondergrond. Alle bodemprofielen bestaan uit droge tot vochtige geulsedimenten. De oppervlaktehorizont (Ap) bestaat uit donkerbruingrijze mariene klei. Direct daaronder bevindt zich mariene klei tot zand. Deze geulsedimenten worden zandiger naar onder toe. Dit fenomeen wordt ook silting up genoemd. Boring 1 is daar een mooi voorbeeld van. Onderaan bevindt zich blauw, gereduceerd zand (H5/Cr-horizont). Deze laag bevindt zich in permanent natte toestand. De hoger liggende sedimenten worden kleiiger naar boven toe. Wanneer de geul actief is en het water sterk stroomt, kunnen enkel de zwaarste deeltjes (zand) neerslaan. Naarmate de geul dichtslibt en de energie van het water daalt, kunnen ook de lichtere deeltjes (klei) neerslaan. Horizonten 4 en 3 (respectievelijk Cg en C(g)) vertonen sporen van oxidoreductie, te wijten aan een fluctuerende watertafel.

In het vlak van de proefsleuven dagzomen drie archeologische sporen. Spoor 1 in sleuf 1 is een 2 m brede langwerpige kuil. Het spoor is opgevuld met donkerbruingrijze klei en bevat een grote hoeveelheid baksteenpuin en een aantal fragmenten afval van een steenbakkerij. Uit de vulling zijn geen scherven aardewerk verzameld . Het gaat hier om een afvalkuil met materiaal dat afkomstig is van de steenbakkerijen die zich vanaf de 14e eeuw ten westen van Ramskapelle vestigen. Het materiaal is mogelijk afkomstig van een ovenconstructie. Deze brokken zijn een afvalproduct van de baksteenproductie in Ramskapelle tijdens de late middeleeuwen. Het spoor ligt geïsoleerd: er worden geen andere afvalkuilen herkend in de nabijheid. De sporen zijn te linken aan steenbakkerijen, maar een site is niet aanwezig binnen het projectgebied.

De archeologen hebben geen site ontdekt op het onderzoeksterrein. Het lijkt er op dat de steenbakkerijen in Ramskapelle zich eerder ten westen van de dorpskern situeren. Binnen het projectgebied ten oosten van de dorpskern is enkel steenbakkersafval teruggevonden. Alle resultaten zijn gepubliceerd op de collectie.