Landschapsreconstructiekaarten

onder Publicatie
Landschapsreconstructiekaarten

Raakvlak stelt de landschapsreconstructiekaarten online beschikbaar

Omdat Raakvlak archeologisch en historisch onderzoek in het Brugs Ommeland wil stimuleren, stellen wij de landschapsreconstructiekaarten gepubliceerd in Op het Raakvlak van Twee Landschappen voor iedereen beschikbaar. De kaarten zijn gebaseerd op het meest recente archeologische, geologische en bodemkundige onderzoek, maar stellen geen exacte realiteit voor: dit zijn en blijven theoretische modellen. De opeenvolgende kaarten evoceren de evolutie die het Brugs Ommeland en in het bijzonder de oostelijke kustpolders doormaken van het middenpaleolithicum tot en met de laat-Romeinse periode.

Op de kaarten staan de belangrijkste landschappelijke elementen in het Brugs Ommeland afgebeeld: de Zandrug, rivierenstelsels, geulen, veenmoerassen en de duinengordels. Deze informatie wordt aangevuld met het gekende Romeins wegennet. De kaarten zijn niet finaal, maar een work-in-progress. Als je opmerkingen of verbeteringen hebt, mag je dit ons altijd laten weten.

In totaal stellen we acht kaarten beschikbaar. Deze zijn – mits de correcte verwijzing – vrij te gebruiken.

Het midden Paleolithicum (300.00 tot 40.000 jaar geleden)

Het laat Paleolithicum (40.000 tot 12.000 jaar geleden)

Het Mesolithicum (12.000 jaar geleden tot 5.000 jaar voor Christus)

Het Neolithicum (5.000 tot 3.500 jaar voor Christus)

De Bronstijd (3.500 tot 800 jaar voor Christus)

De IJzertijd (800 tot 57 voor Christus)

De Romeinse periode (57 voor tot 275 na Christus)

De laat-Romeinse periode (275 tot 476 na Christus)